Privacyverklaring De Ceremoniemaker (Janine Keijzer)

De Ceremoniemaker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De Ceremoniemaker vindt uw privacy belangrijk en maakt daarom met deze verklaring inzichtelijk wat er met de gegevens gebeurt die op deze website worden verwerkt.

Contactgegevens

De Ceremoniemaker
Haitsma Mulierstraat 22
2024 VD Haarlem
M: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: 06-41047277
Janine Keijzer is uw contactpersoon voor zaken omtrent omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Ceremoniemaker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website ontvangen en verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• IP adres
• Overige gegevens die u ons via het contactformulier toestuurt (eventueel NAW).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Ceremoniemaker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om u te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Voor het afhandelen van uw betaling (nadat adresgegevens later zijn verstrekt en opdracht is aangenomen)
• Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of productinformatie (alleen bij een actieve klantrelatie)
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

De Ceremoniemaker neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Ceremoniemaker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Ceremoniemaker bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden

De Ceremoniemaker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden ten behoeve van commerciële activiteiten.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Ceremoniemaker gebruikt alleen technische, functionele en/of analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Ceremoniemaker en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. De Ceremoniemaker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ceremoniemaker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden gegevens via een versleutelde verbinding verzonden en in beveiligde omgevingen beheerd. Waar nodig hebben wij verwerkers-overeenkomsten gesloten met derden. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Janine Keijzer (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)